اشتباه فرشتگان

درویشی به اشتباه فرشتگان به جهنم فرستاده می شود .پس از اندک زمانی داد
شیطان در می آید و رو به فرشتگان می کند و می گوید : جاسوس می فرستید به
جهنم!؟
از روزی که این ادم به جهنم آمده مداوم در جهنم در گفتگو و بحث است و
جهنمیان را هدایت می کند و…
حال سخن درویشی که به جهنم رفته بود این چنین است:
 با چنان عشقی زندگی کن که حتی بنا به تصادف اگر به جهنم افتادی خود
شیطان تو را به بهشت باز گرداند.

 

/ 0 نظر / 14 بازدید