داستان‌هاي كوتاه

"شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی اما حال که به آن دعوت شدی تا میتوانی زیبا برقص" چارلي چاپلين

تیر 92
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
6 پست
مهر 88
11 پست
شهریور 88
38 پست
مرداد 88
17 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
9 پست